باتوجه به ضرورت وبررسي پاره اي از مواردومطالبات صنفي وتصميم درخصوص مواردمختلف صنف،وبانگرش به مصوبه هيأت مديره محترم انجمن صنفي شهربازيداران ايران،بدينوسيله مجمع عمومي فوق العاده بشرح ذيل برگزارخواهدشد:

2021-06-20 20:01:04