تاریخچه انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران

در راستای اجرای ماده 131 قانون کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه شهربازی داران و بر اساس رعایت قانون و مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در مورخه 17/09/1389 انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران با همت بزرگانی چون حاج رضا مردانی ، حاج  محمد مراد سلگی ، سید علی میرمیران ، مرتضی وفائی ، رضا بیات و سید مرتضی رضوی تاسیس و اولین مجمع عمومی عادی را با حضور بیش از یکصد عضو در سالن نمایش حضرت رسول اله تشکیل دادند و بعد از انجام مراحل قانونی در اسفند ماه 1389 هیات مدیره اولین جلسه رسمی خود را آغاز نمود و تا کنون در طی دوره های سه ساله هیات مدیره انجمن توانسته است گامهای مثبتی را در جهت حفظ حقوق شهربازی داران و فعالین صنف شادی افرین بردارد بطوریکه در هیات مدیره دوره چهارم با ریاست حاج رضا مردانی شاهد رشد و شکوفائی انجمن در تمامی زمینه ها هستیم.        

دوره اول هیات مدیره

تعداد نفرات نه نفر                                                  شروع : 17/09/1389

رئیس هیات مدیره انجمن : محمد جواد زارعی              نایب رئیس انجمن: محمد مراد سلگی

خزانه دار انجمن : علیرضا حسن زاده                           دبیر انجمن : رضا مردانی

اعضای هیات مدیره : فرهاد مهین خاکی ،منصور فائضی ، مجتبی قنبری ، علیرضا خادمی و حسین استاد رمضان

علی البدل هیات مدیره : مرتضی زارعی و محسن منافی

جابجایی در دوره اول هیات مدیره : حسین استاد رمضان و مرتضی زارعی

بازرس اصلی : بابک فیض الهی

دوره دوم هیات مدیره

تعداد نفرات نه نفر                                                  شروع : 17/09/1392

رئیس هیات مدیره انجمن : محمد جواد زارعی              نایب رئیس انجمن: محمد مراد سلگی

خزانه دار انجمن : علیرضا حسن زاده                           دبیر انجمن : رضا مردانی

اعضای هیات مدیره : فرهاد مهین خاکی ، سید علیرضا سجادی ، سید مرتضی رضوی ، علیرضا خادمی و علیرضا محمدی

علی البدل هیات مدیره : فرهاد فصیحی و محسن منافی

بازرس اصلی سال اول : بابک فیض الهی                        بازرس اصلی سال اول : محمد مالمیر

جابجایی هیات مدیره در سال دوم : سید علیرضا سجادی و محسن منافی

تغییرات در هیات مدیره دوره دوم از 9 نفر به 13 نفر در تاریخ 11/11/1395 و تاریخ تائید اواخر خرداد 1395 که با این تغییر 4 نفر اقایان مجتبی قنبری ، مهدی بیات ، شهرام مالمیر و خدایار محمدی وارد هیات مدیره شدند .

علی البدل هیات مدیره : علیرضا بختیاری ، علی رمضانی و حسین محمدی

بازرسان : مجید مازندرانیان ، محمد مالمیر و قاسم مرادی

تغییرات در هیات رئیسه در تاریخ 03/05/1395

رئیس هیات مدیره انجمن :محمد مراد سلگی              نایب رئیس انجمن: محمد جواد زارعی

خزانه دار انجمن : مجتبی قنبری.                              دبیر انجمن : رضا مردانی

جابجایی اخرین تغییرات اعضای هیات مدیره در اواخر نیمه دوم 1395: خدایار محمدی و علیرضا بختیاری مشاورین و هیات رئیسه

مجامع در دو دوره : محمد جواد زارعی ، رضا بیات ، منصور قنبری ، فرهاد فصیحی و اسماعیل بهرام بیگی

دوره سوم هیات مدیره

تعداد نفرات 13 نفر                                                  شروع : 03/03/1396

رئیس هیات مدیره انجمن : رضا بیات                         نایب رئیس انجمن: محمد مراد سلگی

خزانه دار انجمن : خدایار محمدی                               دبیر انجمن : رضا مردانی

اعضای هیات مدیره : فرهاد مهین خاکی ، شهرام مالمیر ، مجید مازندرانیان ، علیرضا محمدی ، قاسم مرادی ، سید مرتضی رضوی ، حسین محمدی ، مهدی بیات و بابک مجرد بیگدلی

علی البدل هیات مدیره : علیرضا بختیاری  و عادل کشاورز

بازرسان سال 97-98 : اقایان علی رمضانی ، اسماعیل بهرام بیگی و مهدی محمدی

دوره چهارم هیات مدیره

تعداد نفرات 13 نفر                                                  شروع : 27/07/1399

رئیس هیات مدیره انجمن : رضا مردانی                        نایب رئیس انجمن: فرهاد مهین خاکی

خزانه دار انجمن : قاسم مرادی                                    دبیر انجمن : مجید مازندرانیان

اعضای هیات مدیره : محمد مراد سلگی ، علیرضا محمدی ، علی رمضانی، مهدی محمدی ، حسین محمدی ، عادل کشاورز ، مهدی گودینی ، نادر سلیمانی و بابک مجرد بیگدلی

علی البدل هیات مدیره : محمد نصر نصرابادی ، محمدرضا نوله دان و مجتبی قنبری

بازرسان اصلی : ابوالفضل توکلی ، مهدی خسروی و تقی اسماعیلی

بازرسان علی البدل : امید تقوایی و فاضل کشاورز